نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: پایان نامه ها
نمایش از 29 آبان 1391 بازدید: 4534
پرینت

تاثير لمس درماني بر سطح هموگلوبين و هماتوكريت خون در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

 زهرا موفقي[1],مرتضي حسن پور[2],پوري هوشمند[3], فاطمه ابريشمي[4], محمد فارسي[5].

كليدواژه‌ها: لمس‌درماني, هموگلوبين, هماتوكريت 

 چكيده:

پژوهش زمينه و هدف: طب مكمل و جايگزين كه عمدتا ريشه در فرهنگ شرق دارد، در سالهاي اخير گسترش زيادي در كشورهاي غربي پيدا كرده است. يكي از شاخه‌هاي اصلي طب مكمل و جايگزين انرژي درماني‌ است كه خود به دو گروه درمانهاي با اساس بيوالكترومغناطيسي و بيوفيلد تراپي‌ها تقسيم مي‌شود. بيوفيلد‌تراپي‌ها بر حوزه انرژي كه درون و اطراف بدن انسان را فراگرفته است، تاثير مي‌گذارند. در اينگونه روشها از درمانگر براي متعادل نمودن بيوفيلد بيماران جهت ايجاد و حفظ سلامتي و كاهش علائمي مانند درد و اضطراب استفاده مي‌شود. يكي از روشهاي بيوفيلد تراپي لمس درماني است. لمس درماني يك نوع درمان.......... تمركزي است كه با كسب مقبوليت از مراكز عالي پرستاري، امروزه به عنوان يك مداخله پرستاري استاندارد شناخته شده است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير لمس درمانی بر سطح هموگلوبين و هماتوکريت خون در دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي مشهد انجام شد. روش كار: اين پژوهش يک کارآزمايی بالينی تصادفی و دو سو کور بوده كه با استفاده از يک طرح سه گروهه (تجربی، پلاسيبو و شاهد) و دو متغيره (هموگلوبين و هماتوکريت) به شيوه قبل و بعد اجرا شده است. دانشجويان داوطلب از نظر معيارهاي حذف و شمول بررسي گرديده و از جهت كم خوني بر اساس معيار سازمان جهاني بهداشت (هموگلوبين كمتر از 12 گرم در دسي‌ليتر) غربال شدند. نمونه پژوهش شامل 86 نفر از دختران دانشجوي واجد شرايط بود كه از طريق نمونه‌گيري طبقه‌اي (بر اساس رشته تحصيلي) انتخاب و بصورت تصادفي به سه گروه تجربي (45 نفر), پلاسيبو (28 نفر), و شاهد (13 نفر) تقسيم شدند. براي واحدهاي و براي واحدهاي گروه تجربي لمس درماني غير تماسي توسط درمانگر آموزش ديده  پلاسيبو تقليد لمس درماني توسط درمانگر فرضي در سه جلسه با فاصله 3 روز از يكديگر و هر جلسه به مدت 15 تا 20 دقيقه انجام شد. نمونه‌هاي خون، قبل از اولين جلسه لمس درماني و يك هفته پس از آخرين جلسه اخذ گرديد. افراد گروه شاهد هيچگونه مداخله‌اي را دريافت نكرده و صرفاً از جهت رعايت نكات موثر بر سطح هموگلوبين و هماتوكريت (پرهيز از تغيير رژيم غذايي, مصرف دارو و سفر به ارتفاعات) كه به كليه واحدهاي پژوهش آموزش داده شده بود, همانند سايرين تحت نظر قرار گرفتند. نمونه‌ خون قبل و بعد از اين گروه با چهارچوب زماني همانند ساير گروهها اخذ شد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد كه سه گروه مذكور از نظر متغيرهاي دموگرافيك تفاوت معني داري نداشتند. سه گروه همچنين قبل از آزمايش تفاوت معني داري در سطح هموگلوبين و هماتوكريت نداشتند. لمس درماني افزايش معني داري در ميانگين هموگلوبين (13/0-/+99/0 gr/dl) و هماتوكريت (43/0-/+ 82/2%) گروه تجربي ايجاد كرد. تقليد لمس درماني نيز افزايش معني داري در ميانگين هموگلوبين (11/0-/+55/0 gr/dl) و هماتوكريت (44/0-/+ 75/2%) گروه پلاسيبو ايجاد نمود. در طي مدت درمان، تغيير محسوسي در هيچيك از دو متغير مذكوردر گروه شاهد رخ نداد. پس از آزمايش گروه تجربي و پلاسيبو هر دو از نظر تاثير بر سطح هموگلوبين و هماتوكريت با گروه شاهد تفاوت معني دار داشتند(0.0001 p). مداخله تجربي بيشتر از پلاسيبو باعث افزايش سطح هموگلوبين شد (0.05 p). اما از نظر تاثير بر هماتوكريت اختلاف معني‌داري نداشتند. نتيجه‌گيري : اندازه تاثير لمس درماني و تقليد لمس درماني در اين مطالعه در مدت دو هفته بسيار قابل توجه است بطوريكه در آزمايشي با استفاده رژيم درماني اسيد فوليك و آهن به صورت هفتگي و به مدت سه ماه در 120 دختر نوجوان بنگلادشي ميزان هموگلوبين خون فقط .8/. گرم در دسي ليتر افزايش پيدا كرد. تحقيقات پايه نشان مي دهد كه در زمان تمركز امواج الكترومغناطيسي بسيار شديدي با فركانس 30-3/0 هرتز از دست درمانگر لمس درماني ساتع مي‌شود. تاثير لمس درماني بر افزايش ميزان هموگلوبين و هماتوكريت خون مي‌تواند چنين توجيه شود كه اين امواج با تاثير بر ملكولهاي مارپيچي DNA و فرايندهاي آنزيماتيك كه به اين حوزه ها حساس مي‌باشند, باعث افزايش فرايند خون‌سازي گرديده است. بر اساس متون تقليد لمس درماني نيز مي تواند به صورت غير‌عمدي موجب انتقال انرژي گردد. در درمانهاي تمركزي نظير لمس درماني نيت درمانگر نقش اصلي را در شفاي بيمار ايفا مي كند. از آنجا كه كنترل و اندازگيري نيت در حال حاضر ميسر نيست, تمايز تاثير تغيير ذهنيت بيمار از تاثير درمانگر به سادگي امكانپذير نبوده و كنترل دو سو كور در اينگونه مطالعات بسيار دشوار است.

 


[1] . دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري

[2] . عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

[3] . عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

[4] . استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

[5] . استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ( زیر نظر استاد ریاضی مدرس انرژی درمانی )

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

درباره ما

روش انرژی درمانی اسلامی از سال 1355 توسط اساتید مجربی چون جناب آقای محمدعلی قانع و سیدعلی حسینی طباطبائی ابداع و با بهره گیری از علوم اسلامی، علوم غریبه، عرفان عملی و علوم روز متافیزیکی و فیزیکی ، به سبکی تبدیل شد که آن را انرژی درمانی عنقاء می نامیم. در حال حاضر تنها مدرس این سبک از انرژی درمانی استاد علیرضا ریاضی می باشد.