پاره ای از عوامل وجود دارد که می توانند تمرکز ذهن و فکر ما را در هنگام مطالعه از بین برده، یا حداقل کاهش دهند. از جمله:

  1. آشفتگیهای بیرونی: هر عامل بیرونی به جز موضوع مورد مطالعه که حواس پنج گانه ما را به خود مشغول نماید می تواند د رردیف این دسته عوامل قرار گیرد مانند تشنگی، گرسنگی، سرما، گرما، سرو صدا، بوی خوب و بد، لباس تنگ، تشک، میز و صندلی نامناسب، دکراسیون ، تغییر محل مطالعه و ...

  2. آشفتگیهای درونی: هر عامل جسمی و روحی که ما را به خود مشغول دارد و مانع تمرکز حواس و ذهن شود جزو این دسته است مانند نگرانی و اضطراب، ترس، غم و اندوه، حسادت و کینه، نا امیدی، افسردگی و ...

  3. بی علاقگی به موضوع مورد مطالعه: برای ایجاد و افزایش علاقه خود به یک موضوع و یا رشته، سعی کنیم اطلاعات خود را درباره آن موضوع افزایش دهیم. به اهمیت و کاربرد موضوع و یا رشته تحصیلی برای حال و آینده زندگی تحصیلی و شغلی خود  بیندیشیم. به توان و قابلیت یادگیری خود به دید مثبت نگاه کنیم. روابط خود را با دوستان درسخوان و علاقمند به تحصیل افزایش دهیم. ضمن حضور منظم در کلاس، مطالب را سلسله وار و با دقت یادداشت نماییم و بالاخره تکالیف محوله را تقسیم بندی نموده و به تدریج انجام دهیم.

نکته آخر اینکه باید بدانیم چیزی که در اکثر مواقع مانع مطالعه می شود، ضعف اراده نیست، بلکه نیروی تخیل و حواس پرتی حاصل از آن است که انسان را متوجه مسائل دیگر می کند. در این حال سعی کنیم به جای سرکوبی این حالت، آن را در جهت همان موضوع مورد مطالعه به جریان بیندازیم به بیان ساده تر توجه خود را به موضوع بیشتر کنیم.